AAU logo

Statens Byggeforskningsinstitut

Mission, vision og værdigrundlag

Det byggede miljø angår os alle. Byggeriet skaber rammen for trivsel og velfærd i hjemmet, på arbejdspladsen, i butikken og i institutionen. Vi har i Danmark 650 mio. kvadratmeter bygninger, hvoraf boliger udgør halvdelen. Boligen står øverst på udgiftsbudgettet i langt de fleste familiers privatøkonomi, hvor de boligrelaterede udgifter typisk udgør 20 pct. af husstandens forbrug. Produktionsværdien af nybyggeri, renovering og vedligeholdelse udgør årligt omkring 140 mia. kroner, og i 2009 var omkring 150.000 personer beskæftiget med nybyggeri, renovering og vedligeholdelse. Udvikling og innovation i bygge- og boligsektoren har således en helt afgørende betydning for vores trivsel, vækst og velfærd.

Statens Byggeforskningsinstitut skaber og formidler forskningsbaseret viden om hvordan boligbehovet kan opfyldes og byggeriet forbedres, og det har instituttet gjort siden oprettelsen i 1947. Indsatsen er baseret på anvendelsesorienteret forskning i international klasse, og aftagerne er myndigheder, projekterende og udførende. SBi har gennem alle årene været kendt for sin uvildige position og sin stærke relation til praksis – bygge- og bolig-sektorens mange virksomheder og organisationer. Instituttets anvisninger er anerkendt i branchen for de præcise, bygbare løsninger der opfylder myndighedernes krav.

SBi er en del af Aalborg Universitet og har været det siden 2007. Vi deler en række særlige værdier om kvalitet, tværfaglighed og formidling gennem samarbejde med erhvervsliv, myndigheder og med andre forsknings- og uddannelsesinstitutioner nationalt og internationalt. Det er SBi's ambition at styrke relationen mellem forskning og praksis yderligere gennem de kommende år.

Mission

SBi skaber forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø.

Vision

SBi er internationalt anerkendt for anvendelsesorienteret forskning af højeste kvalitet. Forskningen bliver nyttiggjort gennem rådgivning af myndigheder, formidling til bygge- og boligsektoren samt uddannelse. SBi er dermed kendt i den danske offentlighed som det vigtigste forskningsinstitut på bygge- og boligområdet.

Værdigrundlag

Vores resultater gør en forskel: Vi skaber og kommunikerer tværfaglig og anvendelsesorienteret viden til beslutningstagere og praktikere som arbejder med byggeri, bygninger og boliger. Vi bidrager til den faglige udvikling i forskningen, både nationalt og internationalt.

Vi viser handlekraft: Vi bidrager med ny, kreativ og kritisk viden. Vi tager initiativer til nye forskningsindsatser, målrettet mod de praktiske behov i samfundet. Vi løser vores opgaver resultatorienteret og effektivt i overensstemmelse med samfundets og vores kunders krav.

Vi har fokus på kvalitet: Vi er en troværdig samarbejdspartner, der sætter en ære i at levere uvildig forskning af høj kvalitet på internationalt niveau. Vi udvikler løbende vores kompetencer for at sikre at vi er fagligt førende.

Vi samarbejder på tværs: Vi samarbejder med videncentre og forskningsinstitutioner nationalt og internationalt. Vi inddrager i vidt omfang bygge- og boligsektorens praktiske aktører i samarbejdet om vores forskningsprojekter.

Vi er fagligt engagerede: Vi deltager aktivt i debatten om emner inden for vores arbejdsområde. Dette gælder både i den samfundsmæssige debat og i forskningsmæssige diskussioner. Vi formidler vores viden bredt og bidrager til undervisning og uddannelse.

Vi skaber sammen en god arbejdsplads: Vi lægger vægt på at fremme et godt arbejdsmiljø, hvor alle medarbejdere uanset alder og køn trives i alle livets faser og har en fælles forståelse for vores mål. Vi har et levende forskningsmiljø med stærk samhørighed på tværs af de faglige specialer. Vi støtter hinanden i det daglige og fremmer den enkeltes udvikling.