AAU logo

Statens Byggeforskningsinstitut

Kommunikationspolitik for SBi

SBi's kommunikation indgår i den samlede kommunikationsindsats fra Aalborg Universitet, og instituttets kommunikationspolitik er en konkret udmøntning af universitetets eksterne kommunikationsstrategi.

SBi's kommunikationspolitik skal bidrage til at realisere instituttets mission om at skabe forskningsbaseret viden, der forbedrer byggeriet og det byggede miljø.

På SBi er kommunikation en integreret del af forskningsprocessen, og både forsknings- og kommunikationsmedarbejdere bidrager aktivt til at nå de overordnede mål for instituttets kommunikation:

  • Formidling af instituttets viden til relevante målgrupper
  • Kommercialisering af instituttets viden på områder hvor det er muligt at opnå brugerbetaling
  • Dialog med omverdenen om emner relateret til SBi's forskning og virksomhed i øvrigt
  • Branding af SBi som et institut, der forbedrer byggeriet og det byggede miljø.

Disse kommunikationsmål hænger tæt sammen og understøtter hinanden indbyrdes.

Princip om offentliggørelse

SBi's forskningsresultater skal principielt altid offentliggøres, ligesom dokumentationen bag forskningen så vidt muligt skal være offentligt tilgængelig.

Skelnen mellem praksisnær og videnskabelig kommunikation

SBi skelner mellem praksisnær og videnskabelig kommunikation.

Den praksisnære kommunikation lægges til rette, så den imødekommer bygge- og boligsektorens behov for anvendelsesorienteret og forståelig viden. SBi's vigtigste målgruppe er her bygge- og boligsektorens professionelle praktikere. SBi ønsker i den sammenhæng at øge brugerbetalingen for kommunikationsprodukter, som repræsenterer en kommerciel værdi blandt sektorens praktikere.

Den videnskabelige kommunikation lægges til rette, så den sikrer, at SBi bevarer og styrker sin position i forskersamfundet. Instituttets vigtigste målgruppe er her andre forskere i ind- og udland. I den sammenhæng prioriterer SBi at publicere i videnskabeligt meriterende publiceringskanaler, som er optaget på de nationale autoritetslister.

Kommunikation via pressen

Endelig kommunikerer SBi gennem dags- og fagpresen samt sociale medier, både om specifikke forskningsprojekter, og når instituttets forskere kan bidrage til den offentlige debat på baggrund af deres generelle, forskningsbaserede viden. I pressearbejdet prioriteter SBi de emner, som kan profilere instituttet på strategisk vigtige områder.

Valg af kommunikationsmidler

SBi's valg af kommunikationsmidler sker på baggrund af en konkret vurdering af formålet med den pågældende kommunikationsaktivitet. Al aktuel information fra SBi skal dog være tilgængelig på instituttets hjemmeside.

Tværgående overblik over viden

SBi vil aktivt fremme en udvikling, der gør det lettere for brugerne at få overblik over al tilgængelig viden på bygge- og boligområdet, bl.a. gennem at etablere fælles formidlingssystemer i samarbejde med bygge- og boligsektorens øvrige videninstitutioner.