AAU logo

Statens Byggeforskningsinstitut

Afrapportering om målopfyldelse

Find seneste afrapportering vedr. målopfyldelse i forbindelse med den forskningsbaserede myndighedsbetjening. Rapporten er udkommet i maj 2018.

Afrapportering for 2017

Aftalen mellem Aalborg Universitet og Trafik-, Bygge- og Byggestyrelsen udmønter det tilskud til Statens Byggeforskningsinstitut, der fastsættes med bevillingen på Finanslovens § 28.57.01.

Midlerne forudsættes ifølge anmærkningerne til Finansloven anvendt til at le-vere grundlagsskabende forskning og tilhørende formidling af høj kvalitet, som myndighederne og bygge- og boligsektoren kan bruge til at øge kvaliteten og produktiviteten på bygge- og boligområdet, herunder tilgængelighed. Midlerne skal endvidere bruges til at yde aktuel, relevant og anvendelig rådgivning til understøttelse af den offentlige administration og det politiske system inden for bygge- og boligområdet.

De nærmere vilkår for midlernes anvendelse i 2017 har været fastsat i rammeaftale 2017-2020. Aftalen fastsætter de konkrete resultatkrav, de økonomiske rammevilkår samt det forskningsprogram, som aftalen skal omfatte.

En særlig aftale om forskningsbaseret myndighedsbetjening og rådgivning inden for tilgængelighed, der er et bilag til rammeaftale 2017-2020, omfatter anvendelsen af en bevilling fra satspuljen 2014-2017. Aftalen, der oprindeligt blev indgået mellem Energistyrelsen og Statens Byggeforskningsinstitut, fastlægger anvendelsen af satspuljemidler til forskning, rådgivning og formidling inden for tilgængelighedsområdet. Aktiviteterne er omfattet af og indgår i de generelle resultatkrav til SBi. Der er ikke i rammeaftalen fastsat særskilte resultatkrav vedrørende tilgængelighedsaktiviteterne.

Målopfyldelsesgraden for 2017 er opgjort til 100 pct..

 

Læs afrapportering for 2017