AAU logo

Statens Byggeforskningsinstitut

Forskningsgruppen Byer og Boliger

Organisationsprofil

Danske by- og boligområder står over for en række udfordringer relateret til urbanisering, fysisk nedslidning, globalt overforbrug, velfærdsmæssige og arkitektoniske omprioriteringer og ændrede livsstile. Udviklingen medfører radikale forskydninger mellem by og land, fx med hensyn til beskæftigelse og ejendomsværdi. Der er øget polarisering og manglende sammenhængskraft mellem by og land, men også øget ulighed internt i storbyerne, hvor især den almene boligsektor har både fysiske og sociale udfordringer. Samtidig medfører udviklingen et øget pres på at skabe arkitektonisk transformation af byer, boliger og landområder samt at omstille dem i en bæredygtig retning.

Behov for ny viden

Der er behov for ny viden om, hvordan der skabes sammenhæng mellem land og by med hensyn til beskæftigelses- og bosætningsmuligheder. Bæredygtig bosætning kræver viden om, hvordan borgernes hverdagsliv spiller sammen med udvikling og implementering af tekniske, boligmæssige og byplanmæssige løsninger. Hvordan frivillige, private og offentlige aktører kan udvikle nye samarbejdsflader om mere effektiv problemløsning er essentielt for alle områder, men særligt dem med svag udviklingskapacitet. I forlængelse heraf er det centralt at udvikle viden om, hvordan arkitektonisk omdannelse og fysiske indsatser kan skabe rum for social udvikling.

Forskningsmæssige indsatser

Analyser af bosætningens dynamik, nye samarbejdsformer og strategier, der kan støtte op om lokalt entreprenørskab, er centrale for udvikling i yderområder og for at øge landbyernes styrker med fokus på lokale og innovative tiltag, bl.a. i forhold til landsbyfornyelse og serviceforsyning.

At skabe bæredygtige byer og boliger kræver analyser af husholdningers hverdagsliv, hvor der fokuseres på de styringsmæssige rammer på tværs af myndighedsniveauer; især bør der fokuseres på, hvordan infrastruktur og teknik påvirker brugernes hverdagsliv og forbrug i en mere eller mindre ressourceforbrugende retning.

Udsatte byområder skal undersøges med henblik på at identificere fysiske, planmæssige, integrationsmæssige og strategiske greb, der kan bruges til at udvikle statslige, private, frivillige og almene aktørers roller og samspil i udsatte byområder. Derudover skal nutidige og fremtidige beboeres boligpræferencer i relation til disse byområder afdækkes.

Forskningsgruppen vil gennemføre analyser af arkitektonisk udvikling og fysiske forandringer i udsatte by- og boligområder samt af arkitekturens betydning for dens brugere. Der vil endvidere blive arbejdet for at udvikle arkitektoniske strategier for opførelse af billige boliger.

Samarbejdsparter

Forskningsindsatsen vil ske i samarbejde med danske og internationale universiteter og vidensinstitutioner samt filantropiske fonde. Samarbejde vil ske i dialog med centrale myndigheder som ministerier og kommuner samt med virksomheder og organisationer. Relevante organisationer er almene boligorganisationer, beboergrupper og frivillige, hvor virksomheder typisk vil være byggeriets virksomheder, som er aktive i udviklingen af byer og boligområder, ligesom det kan være forsyningsselskaber og andre, der styrer byens infrastruktur og ressourcestrømme.

Anvendelse

Statslige og kommunale myndigheder, herunder planlæggere og arkitekter, er centrale i forhold til anvendelse af evidensbaseret viden, nye strategiske og planmæssige greb og tilpasning til udviklingsmuligheder. Desuden er alle typer af organisationer og virksomheder, der arbejder med en social, økonomisk og miljømæssig balanceret og bæredygtig udvikling af byer og boligområder, væsentlige aktører til at bringe ny forskning i anvendelse.

Forskningsgruppen Byer og Boligers publikationer kan findes i Vidensbasen VBN.