Afrapportering om målopfyldelse

Find seneste rapport vedr. målopfyldelse i forbindelse med den forskningsbaserede myndighedsbetjening

Afrapportering for 2016

Aftalen mellem Aalborg Universitet og Trafik-, Bygge- og Byggestyrelsen udmønter det tilskud til Statens Byggeforskningsinstitut, der fastsættes med bevillingen på Finanslovens § 28.57.01.

Midlerne forudsættes ifølge anmærkningerne til Finansloven anvendt til at levere grundlagsskabende forskning og tilhørende formidling af høj kvalitet, som myndighederne og bygge- og boligsektoren kan bruge til at øge kvaliteten og produktiviteten på bygge- og boligområdet, herunder tilgængelighed. Midlerne skal endvidere bruges til at yde aktuel, relevant og anvendelig rådgivning til understøttelse af den offentlige administration og det politiske system inden for bygge- og boligområdet.

De nærmere vilkår for midlernes anvendelse har været fastsat i aftale 2016, som forlængede rammeaftalen for 2012-15. Aftalerne fastsætter de konkrete resultatkrav, de økonomiske rammevilkår samt det forskningsprogram, som aftalen skal omfatte.

Som tillæg til rammeaftalen 2012-2015 eksisterer en særlig aftale om forskningsbaseret myndighedsbetjening og rådgivning inden for tilgængelighed mellem Energistyrelsen og AAU/SBi i henhold til bevilling fra satspuljen 2014-2017. Aftalen fastlægger anvendelsen af midlerne fra satspuljen til forskning, rådgivning og formidling inden for tilgængelighedsområdet. Aktiviteterne er omfattet af og indgår i de generelle resultatkrav til SBi. Der er ikke
i aftalen fastsat særskilte resultatkrav vedrørende tilgængelighedsaktiviteterne.

Målopfyldelsen i henhold til bilagsaftalen for 2016 er 100 pct., hvilket er det bedste resultat siden 2008.

 

Læs hele rapporten for 2016