Forskningsgruppen for Indeklimaets Sundhedspåvirkninger

Forskningsgruppen for Indeklimaets Sundhedspåvirkninger

PROFIL

Gruppen har ekspertise inden for termisk komfort, luftkvalitet, skimmelsvampe, kemi, fugtproblemer og adfærd. Det er vigtigt for os, at vores indsats fører til forbedringer i det byggede miljø. Vi har erfaring og kompetencer med at formidle viden til praktikere og brugere i byggeriet.  Vores indsats skal være relevant og har fokus på at identificere, afhjælpe og forebygge problemer i indeklimaet.

Behov for ny viden

Mange oplever dårligt indeklima på egen krop. Hovedpine og træthed er udbredt. Flere og flere får allergi. Hjerte-kar sygdomme og kræft giver store tab af sundhed. Visse eksponeringer i indeklimaet er mistænkt for at give hæmmet udvikling og hormonforstyrrelser. Hvert år koster dårligt indeklima 22.000 sygdomsjusterede leveår i Danmark. Omvendt kan et godt indeklima give velvære og trivsel.

Risici ved et dårligt indeklima og fordelene ved at investere i et godt indeklima er ikke tilstrækkeligt dokumenterede og dermed ikke tydelige for beslutningstagerne. Der er derfor behov for viden og målrettet formidling om, hvordan man kan undgå at blive udsat for skadelige påvirkninger gennem valg af byggetekniske løsninger og ændring af brugeradfærd. I relation til både nybyggeri og renovering er der forskellige krav og ønsker til design, funktionalitet og materialevalg. Disse krav og ønsker kan omfatte energibesparelser, bæredygtighedsprincipper, ønsker til genbrugsmaterialer eller sikring i forbindelse med klimaforandringer. Der skal derfor være et videngrundlag, der gør det muligt at forstå og håndtere, hvilke konsekvenser diverse krav og ønsker har på at opnå eller bibeholde et tilfredsstillende indeklima. Dertil kommer byggeriets stigende internationalisering og konkurrence, der vil ændre traditioner og erstatte gamle erfaringer med et øget behov for ny forskningsbaseret viden om indeklima.

Formål

Gruppen skal skabe og formidle viden, der kan anvendes til at forbedre eller opretholde et godt indeklima i boliger, kontorer, skoler og institutioner.

Delmål

 • Opnå bedre forståelse af forhold, der fører til forurening af indeluften. Forureningen kan skyldes bygningsbrugernes aktiviteter, indtrængning af luftforurening udefra, og i særdeleshed afgivelse af luftforurenende stoffer fra byggematerialer og forbrugerprodukter.
 • Opbygge videngrundlag for at vurdere risikoen ved skimmelsvampevækst i byggeriet.
 • Undersøge mulighederne for at mindske fugtproblemer i bygninger og afledte sundhedspåvirkninger.  
 • Formidling af indeklimaets betydning og muligheder for at mindske skadevirkninger.
 • Udvikle og validere værktøjer til driftspersonale og beboere, der kan hjælpe dem med at  forbedre den indeklimarelaterede adfærd.
 • Undersøge PCB-forurening i eksisterende bygninger, undersøge metoder til at afhjælpe forureningen og beskrive metoder til at renovere bygninger med PCB og håndtere affald med PCB.
 • Udvikle værktøjer der kan billiggøre overvågning af bygningsbestanden for problemer med skimmelsvampevækst og uønskede kemiske forbindelser.
 • Forstå de forhold, der fører til indtrængning af forureninger fra undergrunden, såsom radon eller menneskeskabt forurening som PAH og klorerede opløsningsmidler.
 • Indsamle viden om indeklimaforhold i bygningsbestanden med henblik på at anbefale renoveringstiltag eller regelændringer.
 • Karakterisere byggematerialer som forureningskilder. Det kan være indholdsstoffer som flygtige opløsningsmidler, pesticider, flammehæmmere, blødgørere og smudsafvisende stoffer, der kan forurene indeluften. Det kan også være stoffer, der løbende dannes under nedbrydning og ældning af materialerne. Vi undersøger også spredning af kemiske forureninger i indeklimaet.
 • Medvirke til innovation og produktudvikling, der giver bedre indeklima.
 • Publicere videnskabelige artikler om indeklima.
 • Formidle forskning til byggeriets praktikere gennem SBi-anvisninger, kurser og interviews i radio, tv, og skrevne medier. Via www.skimmel.dk formidler vi også vores viden til beboere og driftsansvarlige for bygninger.
   

Målgruppe

Den primære målgruppe er bygningsprofessionelle aktører, der spænder fra produktion af byggevarer, rådgivning, bygningsdesign og drift til entreprenører. Forskningsgruppen bidrager her bl.a. med uddannelse og efteruddannelse rettet mod bygningsprofessionelle og udarbejdelse af SBi-anvisninger.

Gruppens viden anvendes også af statslige og kommunale myndigheder inden for byggeri, sundhed og miljø. En del formidling har tillige relevans for almindelige bygningsbrugere. Endelig understøtter gruppens produktion af videnskabelig litteratur samarbejde med andre forskere på området.

Publikationer fra Forskningsgruppen for Indeklimaets Sundhedspåvirkninger kan findes i videndatabasen VBN.